0212 876 00 57 - 0546 740 38 38

Kentsel Dönüşüm

Riskli Yapı Tespiti ve Kentsel Dönüşüm

Riskli Yapı Tespiti ve Kentsel Dönüşüm

Tarih : 07 - Haziran - 2017 Etiket : Riskli Yapı Tespiti ve Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşüm sürecini kısaca;

 1. Yapının incelendiği ve deprem risk raporunun hazırlandığı değerlendirme,

 2. Risk raporunun ilgili kurumlara sunulması ve incelenmesi aşaması,

 3. Yapılacak olan yeni yapının projesinin hazırlanması,

 4. Projenin inşaası ve ruhsatlandırılması şeklinde 4 aşamaya ayırabiliriz.

 

1. Vatandaşların Risk Tespitine Karar Vermesi

Vatandaşlar, kentsel dönüşüm için binalarını değerlendirme aşamasında, binalarının risk tespiti için

Bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerine, büyükşehir ilçe belediyelerine veya Bakanlıkça lisanslandırılmış, Berilefe Kentsel Dönüşüm gibi kurum ve kuruluşlara risk tespiti yaptırırlar.


Bu aşamada maliklerin çoğunluğu aranmaz. Maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile yapıda risk tespiti yapılabilir.


Risk tespit müracaat için tapu belgesinin ve kimlik belgesinin fotokopisi gereklidir.


Risk tespit müracatı ile risk tespit için görevlendirilen kurum veya kuruluşca risk raporu hazırlanır.

 

2. Riskli Yapının Tespit Edilmesi

Yapıda yapılan incelemeler sonucunda yapının riskli olduğu anlaşılırsa, risk raporu ve tespitleri, incelemeyi yapanlar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilir.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri raporları inceler, raporlarda eksik veya yanlışların bulunması durumun da, raporlar ilgilisine iade edilebilir. Raporların ilgili kısımları ise tapu müdürlüğüne bildirilir.

 

3. Maliklere Tebligat Yapılması

Tapu müdürlüğüne verilmiş olan rapor bilgilendirmelerine göre ilgili tapu müdürlüğü, bilgileri tapu kütüğüne işler ve riskli yapı tespitine karşı tebligat tarihinden başlayarak 15 gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe dilekçe ile itiraz edilebileceği, aksi takdirde tebligat tarihinden itibaren İdarece 60 günden az olmamak üzere belirlenen süre içinde yapının yıktırılması gerektiğini belirterek, hak sahiplerine tebliğ yapar ve yapılan bu tebligatı Müdürlüğe bildirilir.

 

4. Riskli Yapı Tespitine İtiraz Etme

Kat maliklerine tebligat teslim edildikten sonra en geç 15 gün içinde maliklerden isteyenler rapora itiraz edebilir. İtirazı sadece kat malikleri yapabilir. Kiracılar itirazda bulunamazlar. İtiraz ancak yapının sağlam olduğu veya yapılan risk tespit incelemelerinin ve deprem testlerinin usulüne uygun olmadığı gibi gerekçelerle yapılır.


İtiraz sonrası yapılan rapor ilgili idarece, Kentsel Dönüşüm Üst Kuruluna incelenmesi için gönderilir.


Itirazlari inceleyecek olan teknik heyet, üniversitelerden bildirilen dört üye ile en az ikisi inşaat mühendisi olmak üzere, Bakanlik teşkilâtinda görev yapan üç üyenin istiraki ile teşkil edilir.


Riskli yapı tespitinin, itiraz üzerine değişmesi halinde, durum ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

 

5. Riskli Yapının Yıktırılması

Bina, riskli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilmişse, kat maliklerine, 60 günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması istenilir.

 

6. Yıkım Süreci ve Kontrollerin Yapılması

Riskli yapıların 60 günlük süre içinde maliklerince yıktırılıp yıktırılmadığı, Müdürlükçe ilgili yerde kontrol edilir. Eğer riskli yapı yıktırılmamış ise, yapının idarî makamlarca yıktırılacağı belirtilerek 30 günden az olmak üzere, ek süre verilerek tebligatda bulunulur.


Verilen süre sonunda, riskli yapıların maliklerce yıktırılmaması halinde, riskli yapılardaki insanların ve eşyaların tahliyesi ve yıktırma işlemleri; yıktırma masrafı dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere, mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır veya yaptırılır.

 

7. Bakanlıkça Yıkım Kararının Verilmesi

Riskli yapının tüm bu aşamalara rağmen yıktırılmadığı tespit edilmesi durumunda ise, Bakanlıkça yazılı olarak İdareye bildirilir.


Bu yapılar, Bakanlıkça yıkılır veya yıktırılır.


Bakanlık veya İdare tarafından yapılan bina yıktırma masrafları, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.


Tapu müdürlüğü yıkılan binanın, tapu kaydındaki arsa payları üzerine masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlığa veya İdareye ve binanın kat maliklerine bilgi verir.

 

8. Yıkım Sonrası Uygulamalar için Tercihlerin Belirlenmesi

Yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinin üçte birinin isteğiyle, noter vasıtası ile tebligat yapılarak, kat malikleri toplantıya çağrılır.


Toplantıda yapılacak uygulamalar konusunda bütün maliklerce oybirliği sağlanamaması durumunda, öncelikle riskli yapının değeri, Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir. Bu değer gözetilerek oybirliği sağlanmaya çalışılır.


Anlaşma sağlanamaması durumunda, yapılacak uygulamaya, sahip oldukları hisseleri oranında kat maliklerinin, en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar tutanağa bağlanır ve toplantıdaki bütün kat maliklerince imzalanır.


En az üçte iki çoğunluk ile alınan karar, karara katılmayanlara ve kat malikleri toplantısına iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ edilir.


Bu tebliğde, 15 gün içinde bu kararın kabul edilmemesi halinde bağımsız bölümlerine ilişkin arsa hak sahiplerinin, Bakanlıkça tesbit edilecek rayiçden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer hak sahiplerine açık artırma usulü ile satılacağı, bu suretle hak sahiplerine satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği bildirilir.

 

9. Kat Maliklerinin Çoğunluk Kararının Oluşması

En az 3/2 çoğunluk ile alınan kararlar ve anlaşma şartları Müdürlüğe bildirilir. Anlaşmaya katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları; Bakanlıkça tespit ettirilen arsa payı değeri üzerinden, anlaşma sağlayan diğer hak sahiplerine açık artırma usulü ile satılır.


Bu suretle hak sahiplerine satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır.

 

10 Proje, Ruhsat ve Satış İşlemleri

Satış ve ruhsat tahsis işlemleri sonlanınca uygulamaya geçilir.


İletişim Bilgileri

 • Adres: Yakuplu Mahallesi 63. Sokak Estanbul Plaza No: 30/4 - Beylikdüzü / İstanbul
 • Telefon: 0212 876 00 57 - 0546 740 38 38
 • Fax: 0212 876 00 57
 • Email: info@berilefekentseldonusum.com

İletişim Bilgileri

 • Adres :

  Yakuplu Mahallesi 63. Sokak Estanbul Plaza No: 30/4 Beylikdüzü / İstanbul

 • Tel :

  0212 876 00 57 - 0546 740 38 38

 • Fax :

  0212 876 00 57

 • E-mail :

  info@berilefekentseldonusum.com

Berilefe Kentsel Dönüşüm - Kentsel Dönüşümle Güvenli Yapılar

© 2016. Berilefe Kentsel Dönüşüm - Kentsel Dönüşümle Güvenli Yapılar www.berilefekentseldonusum.com